Skip to content Skip to footer

Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

JIP.FI tietosuojalauseke

1. REKISTERINPITÄJÄ

Järvenpään Isännöintipalvelu Oy
Mannilantie 55, 04400 Järvenpää

+35892797670

 

2. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin tietoja käytetään tilausten sekä asiakassuhteen hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille, paitsi jos asiakas on antanut tähän erikseen luvan.

3. TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisterin tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelin sekä muut asiakkaan vapaaehtoisesti antamat tiedot tilauksen lähettämisen yhteydessä. Rengastukku.ee ei missään vaiheessa kerää asiakkaan luottokortti- tai pankkitietoja. Google Analytics kerää lisäksi sivullamme vierailleen kävijän ip-osoitteen ja käyttäjän toiminnan verkkosivuillamme.

5. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Sähköpostitse, lomakkeiden kautta ja puhelimitse saatuja tietoja säilytetään niin kauan kuin yhteydenpito asiakkaan kanssa jatkuu tai sopimuksen täytäntöönpaneminen sitä edellyttää. Säilytämme yhteystietoja myös jos yhteydenpidon odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin ostotapahtumien muodossa. Lomakkeiden kautta ja sähköpostitse lähetetyt tiedot säilyvät myös sähköpostissa kunnes siivoamme sähköpostia poistaen vanhimmat viestit.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan antamat tiedot verkkosivujen lomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse tai kun olemme toimittaneet renkaat asiakkaalle toimituskäynnin yhteydessä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja käsittelyyn riippumattomille tahoille. Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Jotkin palveluntarjoajista (sähköpostit, verkkosivujen palvelin) saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.
Tietoja luovutetaan sopimuskumppaneille ainoastaan mikäli toimitusten ja palvelun tekninen toteutus sitä vaatii.

8. SUOJAUKSEN PERIAATTEET

8.1 MANUAALINEN AINEISTO
Manuaalista aineistoa voi syntyä myyntitilausten käsittelyn yhteydessä tulosteiden muodossa. Säilytystä vaativat aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Aineistot tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn tarpeen ja arkistointiajan päätyttyä.

8.2 SÄHKÖINEN AINEISTO
Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu suojatun SSL-yhteyden ylitse. Pääsy tietoihin edellyttää käyttöliittymään syötettyä käyttäjätunnusta, salasanaa ja riittävät käyttöoikeudet.

Rekisterien sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät ja sopimuskumppanit, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu.

Sähköisessä muodossa olevia tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden toimien avulla. Tietoihin pääsy on rajattu niitä työnkuvassaan tarvitseville henkilöille.

9. TIEDON TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti (esim. sähköpostitse) rekisterinpitäjälle.

10. TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

11. KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus erikseen kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.